09202017Thứ 4
Last updateThứ 5, 14 09 2017 10am

Cơ cấu tổ chức - BM NN và VH Anh

Danh sách giảng viên Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Anh:

TT

MSVC

                             HỌ VÀ TÊN

EMAIL

1

000172

                  Th.s

Huỳnh Trung Tín

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

000173

          Th.s-GVC

Trương Võ Dũng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

000174

          Th.s-GVC

Nguyễn Hồng Quí

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

000178

          Th.s-GVC

Dương Thị Duyên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

000181

          Th.s-GVC

Trương Thị Kim Liên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

000187

          Th.s-GVC

Vương Lê Thiên Thanh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

000188

          Th.s-GVC

Nguyễn Thị Việt Anh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

000192

         Th.s-GVC

Trương Thị Ngọc Điệp

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

000207

         Th.s-GVC

Hồ Phương Thùy

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

000209

         Th.s-GVC

Nguyễn Thị Ngọc Trang

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

000211

                    TS.

Nguyễn Thị Phương Hồng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

001138

                  Th.s

Nguyễn Minh Thành

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

001141

                  Th.s

Huỳnh Văn Hiến

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

001258

                  Th.s

Nguyễn Thái Hữu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15

001259

                  Th.s

Huỳnh Minh Hiền

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16

001262

                  Th.s

Huỳnh Chí Minh Huyên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17

001334

                  Th.s

Nguyễn Văn Sáu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18

001464

                    TS.

Phương Hoàng Yến

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

19

001466

                  Th.s

Võ Phương Quyên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20

001524

                  Th.s

Nguyễn Hải Quân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

21

001854

                  Th.s

Trần Thị Phương Thảo

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

22

001856

                  Th.s

Hồng Lư Chí Toàn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

23

002108

                  Th.s

Lưu Bích Ngọc

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

24

002139

                  Th.s

Ngô Mi Lệ Anh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

 

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses