09202017Thứ 4
Last updateThứ 5, 14 09 2017 10am

bannerKNN1

Xác Nhận Đơn

Xác Nhận Đơn

1.    Phạm vi công nhận điểm miển(điểm M)

Sinh viên (SV) nhận điểm M khi có:

   -    Chứng chỉ A Ngoại ngữ do Trung tâm Ngoại ngữ của Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) cấp: miễn học các học phần Ngoại ngữ căn bản 1, 2, 3.

   -    Chứng chỉ Tin học ứng dụng do Trung tâm Điện tử- Tin học của ĐHCT cấp:

         +    Trình độ A miễn học các học phần Tin học căn bản (TN033), TT. Tin học căn bản (TN034).

         +    Trình độ B (Access) miễn học các học phần Microsoft Access (TN037), TT. Microsoft Access (TN038).

         +    Trình độ B (Pascal) miễn học các học phần Lập trình căn bản A (CT101), Lập trình căn bản B (TN035), TT.Lập trình căn bản B (TN036).

   -    Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng/Giáo dục thể chất do các cơ sở đào tạo khác cấp: miễn học học phần Giáo dục Quốc phòng /Giáo dục thể chất.

Sinh viên được bảo lưu kết quả học phần khi đã tích lũy học phần đó ở Trường Đại học Cần Thơ hoặc trường đại học khác.

2.    Quy trình

TT Nội dung công việc Thời gian Thực hiện
1. Làm hồ sơ nộp cho Cố vấn học tập (CVHT) Bắt đầu đăng ký học phần đến 1 tuần trước khi bắt đầu của học kỳ chính . SV
2. Kiểm tra, lập danh sách, thông báo SV được điểm M /bảo lưu kết quả học phần. 1 tuần trước khi bắt đầu của học kỳ chính . CVHT và Đơn vị quản lý ngành (ĐVQLN)
3. Nhập Điểm M cho học phần được miễn; điểm chữ những học phần được bảo lưu. Tuần thứ 17-19 của học kỳ chính ĐVQLN
4. Gởi danh sách sinh viên được điểm M/bảo lưu học phần về P. Đào tạo Tuần thứ 17-19 của học kỳ chính ĐVQLN

Ghi chú:

1.    Hồ sơ SV xin xét điểm M/bảo lưu học phần gồm:

   -    Đơn xin công nhận điểm M (theo mẫu, có trên Website Phòng Đào tạo)

   -    Bản chính và bản photo Chứng chỉ hoặc kết quả học tập (không cần công chứng) để đối chiếu.

2.    Xét bảo lưu học phần khi SV đã tích lũy học phần trong quá trình học tập ở một cơ sở đào tạo khác, đơn vị quản lý ngành dựa vào đơn xin bảo lưu kết quả học phần trao đổi với đơn vị quản lý học phần mà SV xin bảo lưu để có được quyết định phù hợp (chú ý xem xét sự chuyển đổi khối lượng giữa đơn vị học trình và tín chỉ).

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses