09202017Thứ 4
Last updateThứ 5, 14 09 2017 10am

bannerKNN1

Xác Nhận Đơn

1.    Phạm vi công nhận điểm miển(điểm M)

Sinh viên (SV) nhận điểm M khi có:

   -    Chứng chỉ A Ngoại ngữ do Trung tâm Ngoại ngữ của Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) cấp: miễn học các học phần Ngoại ngữ căn bản 1, 2, 3.

   -    Chứng chỉ Tin học ứng dụng do Trung tâm Điện tử- Tin học của ĐHCT cấp:

         +    Trình độ A miễn học các học phần Tin học căn bản (TN033), TT. Tin học căn bản (TN034).

         +    Trình độ B (Access) miễn học các học phần Microsoft Access (TN037), TT. Microsoft Access (TN038).

         +    Trình độ B (Pascal) miễn học các học phần Lập trình căn bản A (CT101), Lập trình căn bản B (TN035), TT.Lập trình căn bản B (TN036).

   -    Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng/Giáo dục thể chất do các cơ sở đào tạo khác cấp: miễn học học phần Giáo dục Quốc phòng /Giáo dục thể chất.

Sinh viên được bảo lưu kết quả học phần khi đã tích lũy học phần đó ở Trường Đại học Cần Thơ hoặc trường đại học khác.

2.    Quy trình

TT Nội dung công việc Thời gian Thực hiện
1. Làm hồ sơ nộp cho Cố vấn học tập (CVHT) Bắt đầu đăng ký học phần đến 1 tuần trước khi bắt đầu của học kỳ chính . SV
2. Kiểm tra, lập danh sách, thông báo SV được điểm M /bảo lưu kết quả học phần. 1 tuần trước khi bắt đầu của học kỳ chính . CVHT và Đơn vị quản lý ngành (ĐVQLN)
3. Nhập Điểm M cho học phần được miễn; điểm chữ những học phần được bảo lưu. Tuần thứ 17-19 của học kỳ chính ĐVQLN
4. Gởi danh sách sinh viên được điểm M/bảo lưu học phần về P. Đào tạo Tuần thứ 17-19 của học kỳ chính ĐVQLN

Ghi chú:

1.    Hồ sơ SV xin xét điểm M/bảo lưu học phần gồm:

   -    Đơn xin công nhận điểm M (theo mẫu, có trên Website Phòng Đào tạo)

   -    Bản chính và bản photo Chứng chỉ hoặc kết quả học tập (không cần công chứng) để đối chiếu.

2.    Xét bảo lưu học phần khi SV đã tích lũy học phần trong quá trình học tập ở một cơ sở đào tạo khác, đơn vị quản lý ngành dựa vào đơn xin bảo lưu kết quả học phần trao đổi với đơn vị quản lý học phần mà SV xin bảo lưu để có được quyết định phù hợp (chú ý xem xét sự chuyển đổi khối lượng giữa đơn vị học trình và tín chỉ).

Xác Nhận Điểm Miễn

1.    Phạm vi công nhận điểm miển(điểm M)

Sinh viên (SV) nhận điểm M khi có:

   -    Chứng chỉ A Ngoại ngữ do Trung tâm Ngoại ngữ của Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) cấp: miễn học các học phần Ngoại ngữ căn bản 1, 2, 3.

   -    Chứng chỉ Tin học ứng dụng do Trung tâm Điện tử- Tin học của ĐHCT cấp:

         +    Trình độ A miễn học các học phần Tin học căn bản (TN033), TT. Tin học căn bản (TN034).

         +    Trình độ B (Access) miễn học các học phần Microsoft Access (TN037), TT. Microsoft Access (TN038).

         +    Trình độ B (Pascal) miễn học các học phần Lập trình căn bản A (CT101), Lập trình căn bản B (TN035), TT.Lập trình căn bản B (TN036).

   -    Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng/Giáo dục thể chất do các cơ sở đào tạo khác cấp: miễn học học phần Giáo dục Quốc phòng /Giáo dục thể chất.

Sinh viên được bảo lưu kết quả học phần khi đã tích lũy học phần đó ở Trường Đại học Cần Thơ hoặc trường đại học khác.

2.    Quy trình

TT Nội dung công việc Thời gian Thực hiện
1. Làm hồ sơ nộp cho Cố vấn học tập (CVHT) Bắt đầu đăng ký học phần đến 1 tuần trước khi bắt đầu của học kỳ chính . SV
2. Kiểm tra, lập danh sách, thông báo SV được điểm M /bảo lưu kết quả học phần. 1 tuần trước khi bắt đầu của học kỳ chính . CVHT và Đơn vị quản lý ngành (ĐVQLN)
3. Nhập Điểm M cho học phần được miễn; điểm chữ những học phần được bảo lưu. Tuần thứ 17-19 của học kỳ chính ĐVQLN
4. Gởi danh sách sinh viên được điểm M/bảo lưu học phần về P. Đào tạo Tuần thứ 17-19 của học kỳ chính ĐVQLN

Ghi chú:

1.    Hồ sơ SV xin xét điểm M/bảo lưu học phần gồm:

   -    Đơn xin công nhận điểm M (theo mẫu, có trên Website Phòng Đào tạo)

   -    Bản chính và bản photo Chứng chỉ hoặc kết quả học tập (không cần công chứng) để đối chiếu.

2.    Xét bảo lưu học phần khi SV đã tích lũy học phần trong quá trình học tập ở một cơ sở đào tạo khác, đơn vị quản lý ngành dựa vào đơn xin bảo lưu kết quả học phần trao đổi với đơn vị quản lý học phần mà SV xin bảo lưu để có được quyết định phù hợp (chú ý xem xét sự chuyển đổi khối lượng giữa đơn vị học trình và tín chỉ).

Xác Nhận Đơn -In bảng điểm

I.   QUI TRÌNH XÁC NHẬN ĐƠN

1.   Sinh viên download mẫu đơn cần sử dụng theo link phía dưới.

2.   Điền chính xác và đầy đủ các các thông tin yêu cầu trong đơn.

3.   Sinh viên đến Văn phòng Khoa, để đơn vào hộp thư “NƠI NHẬN ĐƠN SV”. Đơn có thể được ký trong ngày hoặc qua ngày hôm sau(nếu BCN Khoa đi công tác). Lưu ý: Sinh viên phải ký vào đơn, nhờ Cố vấn học tập ký xác nhận, ban chủ nhiệm Bộ môn ký( nếu có yêu cầu trên đơn) trước khi gửi Khoa xác nhận.

4.   Thư ký Văn phòng Khoa kiểm tra và trình lãnh đạo khoa ký xác nhận, sau đó để đơn đã xác nhận sang hộp thư “NƠI TRẢ ĐƠN”.

5.   Sinh viên đến VP Khoa nhận lại đơn trong hộp thư “NƠI TRẢ ĐƠN”.

    -   Đối với đơn viết để gửi cho các cơ quan ngoài trường thì SV phải đến phòng Kế hoạch - Tổng hợp (ở nhà Điều hành - Trường ĐHCT) để được đóng dấu tròn mới có giá trị pháp lý.

    -   Đối với đơn gửi đến các đơn vị trong trường thì không cần đóng dấu tròn.

II.   QUI TRÌNH ĐĂNG KÝ IN BẢNG ĐIỂM

1.   Sinh viên đến Văn phòng Khoa lấy phiếu đăng ký in bảng điểm trong thùng thư “PHIẾU ĐĂNG KÝ IN BẢNG ĐIỂM”. điền đầy đủ thông tin vào phiếu. lưu ý: SV muốn đăng ký in điểm của HK nào, năm học nào thì ghi đầy đủ vào mục “in bảng điểm” trên phiếu. vd: HK I năm học 2014-2015, toàn khóa,..

2.   Đóng tiền in bảng điểm và nhận phiếu hẹn: 1 học kỳ, 1 năm học = 2000đ. tới ngày hẹn SV đến VP Khoa nhận bảng điểm.

3.   SV nhận bảng điểm trong hộp thư “NƠI TRẢ BẢNG ĐIỂM SV”. Lưu ý: bảng điểm sắp xếp theo 3 ký tự đầu của MSSV.

Quy Trình Xin Giấy Giới Thiệu

Quy trình:

Sinh viên xin giấy giới thiệu của Khoa để đi xin số liệu phục vụ đề tài tốt nghiệp, nghiên cứu thì cần thực hiện theo trình tự như sau:

   -    Sinh viên làm đơn xin cấp giấy giới thiệu có chữ ký của Cán bộ hướng dẫn và đến nộp ở Văn phòng Khoa để xin giấy giới thiệu của Khoa.

Sinh viên tự viết đơn xin cấp giấy giới thiệu.

Quy Trình Thực Hiện Khi Tốt Nghiệp

1.    Sau khi học hết các môn trong chương trình đào tạo (CTĐT).

   -    SV Đăng nhập vào hệ thống lấy ý kiến các bên liên quan trực tuyến của Trường (https://oss.ctu.edu.vn) bằng tài khoản SV, chọn vào phân hệ “Lấy ý kiến Chương trình đào tạo” để thực hiện cho ý kiến về chương trình đào tạo (CTĐT) đã học.

   -    SV đăng nhập vào hệ thống quản lý đào tạo (https://htql.ctu.edu.vn) chọn phân hệ “Kết quả tốt nghiệp” chọn “Tùy chọn tốt nghiệp”và chọn tiếp “Yêu cầu xét tốt nghiệp”(SV có thể chọn yêu cầu xét tốt nghiệp trong thời gian chờ giảng viên nhập điểm).

   -    SV học cùng lúc 2 CTĐT nếu muốn học tiếp sau khi tốt nghiệp thì chọn “Xác nhận tiếp tục học chương trình đào tạo thứ 2 sau khi tốt nghiệp”.

2.    PĐT lập danh sách SV đủ điều kiện tốt nghiệp và chưa đủ điều kiện tốt nghiệp chuyển cho Khoa để công bố.(thông báo trên website Khoa)

   -    SV đủ điều kiện tốt nghiệp đăng nhập vào hệ thống quản lý đào tạo để chọn không tích lũy các học phần học dư so với CTĐT để nâng điểm tích lũy cuối khóa (nếu cần).

3.    Khi có Giấy chứng nhận Tốt nghiệp. Văn phòng Khoa sẽ thông báo để SV đến nhận( thông báo trên Website Khoa). SV có thể lấy giấy chứng nhận để đi xin việc và đợi QĐ tốt nghiệp và bằng chính thức.

4.    Khi có Quyết định Tốt nghiệp và bảng điểm toàn khóa. Văn phòng Khoa sẽ thông báo để SV đến nhận( thông báo trên Website Khoa). SV mang theo Quyết định Tốt nghiệp này lên phòng Đào tạo để nhận bằng Tốt nghiệp chính thức.

   Lưu ý: SV có làm luận văn thì nộp file LV cho Trung tâm học liệu và xin phiếu thanh toán xác nhận là đã nộp. SV nợ học phí phải đến phòng Tài vụ, nợ tiền Ký túc xá đến phòng CTSV,.. và còn nợ cơ quan nào trong trường thì phải đến đó thanh toán và xin phiếu xác nhận là đã thanh toán xong. Khi đến khoa nhận QĐ tốt nghiệp SV phải mang theo phiếu này và giấy CMND.

5.    SV mang theo giấy Quyết định Tốt nghiệp và CMND đến phòng Đào tạo để nhận Bằng Tốt nghiệpkhi phòng Đào tạo in bằng xong )

6.    SV chờ thông báo trên Website khoa để biết thời gian làm lễ Tốt nghiệp, Sơ đồ chổ ngồi trong hội trường.

7.    Trước ngày làm lễ Tốt nghiệp, SV đến phòng Công tác Chính trị để đăng ký mượn Lễ phục.

QTr nhận học bổng khuyến khích, trợ cấp XH

1. Cách thức phát học bổng khuyến khích, trợ cấp xã hội : Học bổng khuyến khích và trợ cấp xã hội của sinh viên được thanh toán 2 lần trong năm, tương đương với 2 học kỳ: - Học kỳ 1: 5 tháng học bổng khuyến khích và 5 tháng trợ cấp xã hội - Học kỳ 2: 5 tháng học bổng khuyến khích và 7 tháng trợ cấp xã hội 2. Thủ tục nhận tiền học bổng, trợ cấp xã hội Từng đợt phát học bổng, trợ cấp xã hội sau khi có danh sách sinh viên dự kiến được nhận học bổng, trợ cấp xã hội do Phòng Công Tác Sinh Viên phát hành, sinh viên thực hiện quy trình sau: - Bước 1: Sinh viên dùng tài khoản đăng ký môn học truy cập vào https://dkmh.ctu.edu.vn/sinhvien/ vào mục Kết quả học tập\Xác nhận thông tin học bổng để cập nhật thông tin cá nhân gồm: số chứng minh nhân dân, ngày cấp chứng minh nhân dân, nơi cấp chứng minh nhân dân, số tài khoản của cá nhân sinh viên mở tại hệ thống Ngân hàng Nông Nghiệp - Agribank (sau đây gọi tắt là NHNo); nếu chưa có số tài khoản của NHNo thì nhập vào là : “dang ky moi” để được cấp thẻ ATM miễn phí. - Bước 2: NHNo sẽ kiểm tra số tài khoản của sinh viên đã nhập; và tiến hành mở thẻ mới miễn phí đối với những sinh viên chưa có số tài khoản của NHNo và đã thực hiện bước 1. - Bước 3: Đại diện lớp đến văn phòng Bộ môn nhận “Bảng chi tiết thanh toán học bổng, trợ cấp xã hội”, điền đầy đủ thông tin và nộp lại cho Phòng Tài Vụ. - Bước 4: Phòng Tài Vụ sẽ làm thủ tục chuyển tiền vào tài khoản cá nhân cho từng sinh viên. Sẽ không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân đối với những lớp không nộp lại “Bảng chi tiết thanh toán học bổng, trợ cấp xã hội”. - Bước 5: Những sinh viên nào chưa có thẻ ATM của NHNo và đã thực hiện bước 1 thì đến NHNo số 03, Phan Đình Phùng để làm thủ tục nhận thẻ. Khi đi mang theo 2 tấm ảnh 3x4, 01 bản photo giấy chứng minh nhân dân. Sau 2 tháng, nếu sinh viên không đến NHNo nhận thẻ, thì Phòng Tài Vụ sẽ đề nghị NHNo hủy thẻ và thu lại tiền. Thời gian của từng bước làm sẽ được nêu rõ bằng thông báo khi có quyết định chính thức từ Phòng Công Tác Sinh Viên. Riêng ngày hết hạn của bước 1 là ngày hết hạn phản hồi được ghi trong danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng, trợ cấp xã hội do Phòng Công Tác Sinh Viên quy định.
Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses