CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ 2018

TT

Tên công trình được xuát bản

Tạp chí KH Quốc tế

Tạp chí khoa học cấp ngành trong nước

Tạp chí/ Tập san cấp trường

Tác giả

Đồng Tác giả

( CB cơ hữu Khoa NN)

1

Trần Thị Thanh Quyên, Nguyễn Văn Lợi2018. FLIPPED MODEL FOR IMPROVING STUDENTS’ ENGLISH SPEAKING PERFORMANCE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 54, No. 2. 90-97. (Đã xuất bản)

 

 

01

Trần Thị Thanh Quyên

Nguyễn Văn Lợi

2

Nguyễn Văn Lợi, Ly Huynh Cong Nguyen. 2018. IMPLEMENTING PROJECT WORK IN TEACHING ENGLISH AT HIGH SCHOOL: THE CASE OF VIETNAMESE TEACHERS’ CHALLENGES. International Journal of Foreign Language Teaching and Research. 7-26. (Đã xuất bản)

01

 

 

Nguyễn Văn Lợi

 

3

Phương Hoàng Yến, Võ Phương Quyên, Lý Thị Bích Phượng, Lưu Bích Ngọc. 2018. ENGLISH LECTURERS’ PERCEPTIONS AND PRACTICES OF RESEARCH ENGAGEMENT: THE CASE OF CAN THO UNIVERSITY. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 54, No. 2. 122-130. (Đã xuất bản)

 

 

01

Phương Hoàng Yến

Võ Phương Quyên

Lý Thị Bích Phượng

Lưu Bích Ngọc

4

Nguyễn Anh Thi, Koen Jaspaert, Kris Van den Branden. 2018. EFL TEACHERS' PERCEPTIONS OF TASK-BASED LANGUAGE TEACHING IN A VIETNAMESE UNIVERSITY. The European Journal of Applied Linguistics and TEFL. 7(1). 73-90. (Đã xuất bản)

01

 

 

Nguyễn Anh Thi

 

5

Trần Thị Huệ, Nguyễn Anh Thi2018. EFFECTS OF ENGLISH COLLOCATION INSTRUCTION ON VIETNAMESE STUDENTS' WRITING PERFORMANCE. The VietTESOL International Conference 2017 - ENGLISH LANGUAGE EDUCATION IN DIVERSE CONTEXTS. . 69-83. (Đã xuất bản)

01

 

 

 

Nguyễn Anh Thi

6

Bùi Lê Diễm, Hồ Thị Thu Hồ, Trần Trung Tính, Phương Hoàng Yến, Bùi Lê Diễm Trang , Yong-Gi Kim, Won Ho. 2018. THE BUILDING OER IN OKMINDMAP FOR INNOVATIVE TEACHING AND LEARNING. International Journal of Engineering and Technology (UAE). 7. 26-31. (Đã xuất bản)

01

 

 

 

Phương Hoàng Yến

7

Võ Phương Quyên, Phương Hoàng Yến2018. THE IMPACTS OF CLASS SIZE ON THE EFFECTIVENESS OF FACEBOOK PEER ASSESSMENT. Proceedings of the 1st National Conference on English Language Teaching Upgrade. ISBN 978-604-67-1159-9. 60-75. (Đã xuất bản)

 

01

 

Võ Phương Quyên

Phương Hoàng Yến

8

Nguyễn Trọng Nghĩa, Phương Hoàng Yến2018. ESP NURSING STUDENTS’ PROBLEMS IN READING MEDICAL ACADEMIC TEXTS AND THEIR PROPOSED SOLUTIONS.. Language teaching and learning today 2018 - Proceedings – Diversity and unity of language education in the globalized landscape. . 316 - 341. (Đã xuất bản)

01

 

 

 

Phương Hoàng Yến

9

Phương Hoàng Yến, Thái Minh Nguyên. 2018. THE IMPACT OF ENGLISH-MAJORED STUDENTS’ COLLOCATION KNOWLEDGE ON THEIR READING AND WRITING PERFORMANCES. The 6th International Open TESOL Conference 2018 – Language learning and teaching transformation in the post-method era. . 355-366. (Đã xuất bản)

01

 

 

Phương Hoàng Yến

 

10

Phương Hoàng Yến, Pham Thi Khanh Van, Nguyễn Thúy Liễu. 2018. EMPLOYERS’ REQUIREMENTS FOR ENGLISH-MAJORED STUDENTS IN VIETNAM AND IMPLICATIONS FOR EDUCATIONAL INSTITUTIONS. The 3rd International TESOL conference – Promoting ELT: Diverse perspectives and new horizons. . 191-202. (Đã xuất bản)

01

 

 

Phương Hoàng Yến

 

11

Hà Thị Bích Ngân, Phương Hoàng Yến2018. NON-ENGLISH MAJOR STUDENTS’ PREFERENCES OF TEACHER’S FEEDBACK FOR THEIR COMMON WRITING ERRORS. Language teaching and learning today 2018 - Proceedings – Diversity and unity of language education in the globalized landscape. . 379 - 397. (Đã xuất bản)

01

 

 

 

Phương Hoàng Yến

12

Trần Thị Thanh Thủy, Phương Hoàng Yến2018. THE IMPACT OF QUESTIONING AND SEMANTIC MAP IN PRE-READING STAGE ON STUDENTS' READING COMPREHENSION: A COMPARATIVE STUDY. European Journal of Education Studies. 4(6). 279-294. (Đã xuất bản)

01

 

 

 

Phương Hoàng Yến

13

Ngô Bích Ngọc, Phương Hoàng Yến2018. THE FREQUENCY AND FUNCTIONS OF TEACHERS’ USE OF MOTHER TONGUE IN EFL CLASSROOMS. European Journal of English Language Teaching. 3(4). 15-28. (Đã xuất bản)

01

 

 

 

Phương Hoàng Yến

14

Võ Phương Quyên, Phương Hoàng Yến2018. ENGLISH LECTURERS' PERCEPTIONS OF IMPROVING ENGLISH TEACHING QUALITY THROUGH ACTION RESEARCH: WHAT DO LECTURERS OF CAN THO UNIVERSITY SAY?. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 54, No. 2. 98-105. (Đã xuất bản)

 

 

01

Võ Phương Quyên

Phương Hoàng Yến

15

Phương Hoàng Yến, Huỳnh Chí Minh Huyên, Nguyễn Hải Quân. 2018. ENGLISH-AS-A-MEDIUM-OF-INSTRUCTION STUDENTS’ EVALUATION OF AN ENGLISH FOUNDATION PROGRAM AT A UNIVERSITY IN VIETNAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 54, No. 5. 30-37. (Đã xuất bản)

 

 

01

Phương Hoàng Yến

Huỳnh Chí Minh Huyên

 

Nguyễn Hải Quân

16

Võ Phương Quyên2018. CULTIVATING INTERCULTURAL COMPETENCE IN A TERTIARY ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE CLASSROOM. Developing Educational Professionals in Southeast Asia (DEPISA Monograph 5). ISBN 978-0-6483295-0-3. 114-123. (Đã xuất bản)

01

 

 

Võ Phương Quyên

 

17

Võ Phương Quyên2018. STUDENTS’ PERCEPTIONS TO CULTIVATING INTERCULTURAL COMPETENCE ACTIVITIES: A CASE STUDY OF A VIETNAMESE UNIVERSITY. Thailand TESOL Journal. 31. 31-45. (Đã xuất bản)

01

 

 

Võ Phương Quyên

 

18

Võ Phương Quyên, Hồ Thảo Nguyên, Phạm Thị Mỹ Nga. 2018. CHALLENGES TO SPEAKING SKILLS ENCOUNTERED BY ENGLISH-MAJORED STUDENTS: A STORY OF ONE VIETNAMESE UNIVERSITY IN THE MEKONG DELTA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 54, No. 5. 38-44. (Đã xuất bản)

 

 

01

Võ Phương Quyên

 

19

Võ Phương Quyên, Đào Phong Lâm, Nguyễn Khánh Ngọc. 2018. CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN NGÔN NGỮ ANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ QUA Ý KIẾN CỦA CỰU SINH VIÊN VÀ NHÀ TUYỂN DỤNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 4. 148-158. (Đã xuất bản)

 

 

01

Võ Phương Quyên

Nguyễn Khánh Ngọc

20

Nguyễn Văn Phúc, Trương Thị Ngọc Điệp2018. STRATEGIES USED BY ENGLISH INTERPRETATION AND TRANSLATION-MAJORED SENIORS TO SOLVE LIN-GUISTIC DIFFICULTIES IN ENGLISH-VIETNAMESE ADVERTISING TRANSLATION. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 54, No. 5. 23-29. (Đã xuất bản)

 

 

01

 

Trương Thị Ngọc Điệp

21

Nguyễn Bửu Huân, Nguyễn Thị Bích Thủy. 2018. THE EFFECTS OF QUESTION-ANSWER RELATIONSHIP STRATEGY ON EFL HIGH SCHOOL STUDENTS' READING COMPREHENSION. European Journal of English Language Teaching. 3 (4). 34-48. (Đã xuất bản)

01

 

 

Nguyễn Bửu Huân

 

22

Nguyễn Bửu Huân, Nguyễn Hoài An. 2018. TASK-BASED VOCABULARY INSTRUCTION AT A VIETNAMESE HIGH SCHOOL: STUDENTS' PERCEPTIONS. European Journal of English Language Teaching. 3 (3). 1-20. (Đã xuất bản)

01

 

 

Nguyễn Bửu Huân

 

23

Nguyễn Bửu Huân, Phạm Ngọc Quan. 2018. CONCEPT MAPPING INFLUENCING STUDENTS' ABILITY TO SUMMARIZE READING PASSAGES. European Journal of Education Studies. 4(4). 306-319. (Đã xuất bản)

01

 

 

Nguyễn Bửu Huân

 

24

Nguyen Thanh Loan, Nguyễn Bửu Huân2018. THE IMPACT OF STORYTELLING ON HIGH SCHOOL STUDENTS' ORAL PERFORMANCE. European Journal of English Language Teaching. 3 (4). 49-64. (Đã xuất bản)

01

 

 

 

Nguyễn Bửu Huân

25

Trần Thị Bích Phương, Nguyễn Bửu Huân2018. TEACHER CORRECTIVE FEEDBACK ON STUDENTS' SPEAKING PERFORMANCE AND THEIR UPTAKE IN EFL CLASSES. European Journal of Foreign Language Teaching. 3 (3). 110-131. (Đã xuất bản)

01

 

 

 

Nguyễn Bửu Huân

26

Liêu Thị Kiều Quyên, Nguyễn Bửu Huân2018. IMPACT OF PICTURES ON YOUNG LEARNERS SPEAKING ABILITY AT A PRIMARY SCHOOL IN TRA VINH PROVINCE VIETNAM. The international Journal of Humanities and Social Studies. 6(8). 441-447. (Đã xuất bản)

01

 

 

 

Nguyễn Bửu Huân

27

Nguyễn Bình Thạnh, Nguyễn Bửu Huân2018. STUDENTS ATTITUDES TOWARDS PAIR WORK IN A VIETNAMESE UNIVERSITY. The International Journal of Humanities and Social Studies. 6(9). 157-162. (Đã xuất bản)

01

 

 

 

Nguyễn Bửu Huân

28

Nguyễn Thị Minh Trinh, Nguyễn Bửu Huân2018. IMPACT OF COOPERATIVE LEARNING ON LEARNER MOTIVATION IN SPEAKING. European Journal of English Language Teaching. 4(1). 136-148. (Đã xuất bản)

01

 

 

 

Nguyễn Bửu Huân

29

Phạm Thái Hồng, Nguyễn Bửu Huân2018. TEACHERS PERCEPTIONS ABOUT POWERPOINT AS AN ICT TOOL FOR TEACHING VOCABULARY IN VIETNAM. European Journal of Foreign Language Teaching. 3(4). 104-119. (Đã xuất bản)

01

 

 

 

Nguyễn Bửu Huân

30

Nguyễn Bửu Huân, Pham Trung Nghia. 2018. TEACHERS' PERCEPTIONS ABOUT TASK-BASED LANGUAGE TEACHING AND ITS IMPLEMENTATION. European Journal of Foreign Language Teaching. 3 (2). 68-86. (Đã xuất bản)

01

 

 

Nguyễn Bửu Huân

 

31

Nguyễn Duy Khang, Phan, T. T Vân, and Dương, T. N. Ngân. (2018). “How languages are learned”: Revisiting the phenomenon of learners being oppressed in the English classrooms from the view of critical pedagogy. Beyond Philosophy. 15(2). 129 – 147. (Đã xuất bản)

 

01

 

 

Nguyễn Duy Khang

Phan, T. T Vân

32

Nguyễn Duy Khang. (2018). New Application of Raymond Padilla’s Unfolding Matrix in Framing Qualitative Data and the Follow-up Activities for Educational Research. Journal of International Qualitative Methods. Available at http://journals.sagepub.com/doi/metrics/10.1177/1609406918786820 (Đã xuất bản)

 

01

 

 

Nguyễn Duy Khang

 

33

Nguyễn Duy Khang. (2018). Today’s teachers’ CEFR competence in the classroom – a view of critical pedagogy in Vietnam. Theoria Et Historia Scientiarum, 15, 121. Available at http://dx.doi.org/10.12775/ths.2018.009 (Đã xuất bản)

 

01

 

 

Nguyễn Duy Khang

 

34

Lê Thị Diễm, Lê Xuân Mai2018. STRATEGIES TO PROMOTE STUDENTS’ WILLINGNESS TO COMMUNICATE IN ENGLISH: TEACHERS’ PERCEPTIONS AND PRACTICES. The 6th Open TESOL international conference. . 192-210. (Đã xuất bản)

01

 

 

 

Lê Xuân Mai

35

Lê Xuân Mai, Nguyễn Thị Minh Trang.2018. Professional Development for High-School Teachers: A case study in the Mekong Delta. The Proceeding of 1st International Conference on Innovation of Teacher Education. 74-85. (Đã xuất bản)

 

01

 

 

 

36

Tran Thi Que Nhi, Le Xuan Mai. 2018. High School Students’ Perception of the Use of Facebook- Based E-Portfolios in EFL Writing: A Case in The Mekong Delta, Vietnam. 4(8).27-47. (Đã xuất bản)

 

 

 

 

 

                     Tổng:  36

26

01

07

15

 

Số lượt truy cập

720276
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
243
3417
13688
720276

Khoa Ngoại Ngữ

411, đường 30/4, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Điện thoại:02923.872285 hoặc 02923.872290; Email: knn@ctu.edu.vn.