Nhằm chuẩn bị cho việc viết đề án mở ngành đào tạo tiến sĩ CT LLPPDHBMTA. Xin lấy ý kiến các bên liên quan
 
1. Phiếu lấy ý kiến nhà tuyển dụng về việc mở ngành đào tạo tiến sĩ LLPPDHBMTA
 
2. Phiếu lấy ý kiến người học về nhu cầu mở ngành  đào tạo tiến sĩ LLPPDHBMTA