DANH SÁCH

 Các Tổ Công tác

 

1/ Tổ nghiên cứu Ngôn ngữ học /Ngôn ngữ học ứng dụng:

STT

Họ và Tên

MSVC

Đơn vị

Nhiệm vụ

1

TS. Nguyễn Thị Phương Hồng

000211

BM Ngôn ngữ & VH Anh

Tổ trưởng

2

TS. Đỗ Xuân Hải

001855

BM PPDH tiếng Anh

Thành viên

3

TS. Nguyễn Thắng Cảnh

001614

BM Ngôn ngữ & VH Pháp

Thành viên

4

ThS. Nguyễn Hồng Quí

000174

BM Ngôn gữ & VH Anh

Thành viên

5

ThS. Trương Thị Ngọc Điệp

000192

BM Ngôn gữ & VH Anh

Thành viên

6

ThS. Đồng Thanh Hải

001884

BM tiếng ANh CB&CN

Thành viên

 

2/Tổ nghiên cứu Văn hóa, Văn chương:

STT

Họ và Tên

MSVC

Đơn vị

Nhiệm vụ

1

TS. Diệp Kiến Vũ

000841

BM Ngôn ngữ & VH Pháp

Tổ trưởng

2

TS. Nguyễn Bửu Huân

000793

BM Ngôn ngữ & VH Anh

Thành viên

3

ThS. Hồ Phương Thùy

000207

BM Ngôn ngữ & VH Anh

Thành viên

4

ThS. Nguyễn Thị Nguyên Tuyết

000839

BM Ngôn ngữ & VH Anh

Thành viên

5

Ths. Nguyễn Trần Huỳnh Mai

002176

BM Ngôn ngữ & VH Pháp

Thành viên

6

ThS. Lưu Bích Ngọc

002108

BM Ngôn ngữ & VH Anh

Thành viên

 

3/ Tổ nghiên cứu Phương pháp Dạy học:

STT

Họ và Tên

MSVC

Đơn vị

Nhiệm vụ

1

TS. Nguyễn Anh Thi

002328

BM PPDH tiếng Anh

Tổ trưởng

2

TS. Trần Văn Lựa

000228

BM PPDH tiếng Pháp

Thành viên

3

TS. Nguyễn Văn Lợi

000200

BM PPDH tiếng Anh

Thành viên

4

TS. Nguyễn Thị Kim Lan

001463

BM PPDH tiếng Pháp

Thành viên

5

TS. Nguyễn Hải Quân

001524

BM Ngôn ngữ & VH Anh

Thành viên

6

TS. Lữ Quốc Vinh

002011

BM Ngôn ngữ & VH Pháp

Thành viên

 

4/ Tổ nghiên cứu Đào tạo/ Bồi dưỡng giáo viên:

STT

Họ và Tên

MSVC

Đơn vị

Nhiệm vụ

1

TS. Võ Văn Chương

001055

BM PPDH tiếng Pháp

Tổ trưởng

2

TS. Nguyễn Duy Khang

002807

BM Ngôn ngữ & VH Anh

Thành viên

3

TS. Nguyễn Hương Trà

001462

BM PPDH tiếng Pháp

Thành viên

4

ThS. Lý Thị Bích Phượng

001467

BM PPDH tiếng Anh

Thành viên

5

ThS. Ngô Thị Trang Thảo

000791

BM PPDH tiếng Anh

Thành viên

6

ThS. Chung Thị Thanh Hằng

000210

BM PPDH tiếng Anh

Thành viên

 

5/ Tổ nghiên cứu Đảm bảo chất lượng

STT

Họ và Tên

MSVC

Đơn vị

Nhiệm vụ

1

PGS.TS. Phương Hoàng Yến

001464

BM Ngôn ngữ & VH Anh

Tổ trưởng

2

PGS. TS. Trịnh Quốc Lập

000199

BM PPDH tiếng Anh

Thành viên

3

TS. Lê Xuân Mai

001611

BM tiếng Anh CB&CN

Thành viên

4

TS. Phan Thị Tuyết Vân

002808

BM Ngôn ngữ & VH Anh

Thành viên

5

ThS. Nguyễn Minh Thành

001138

BM Ngôn ngữ & VH Anh

Thành viên

6

ThS. Nguyễn Thái Hữu

001258

BM Ngôn ngữ & VH Anh

Thành viên

 

6/ Tổ công tác xác định chỉ tiêu phát triển Khoa Ngoại ngữ giai đoạn 2020- 2025

STT

Họ và Tên

MSVC

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

PGS.TS Trịnh Quốc Lập

000199

Trưởng Khoa

Tổ trưởng

2

TS. Diệp Kiến Vũ

000841

Bí thư Đảng ủy- Phó Trưởng Khoa

Tổ phó

3

TS. Trần Văn Lựa

000228

Phó Trưởng Khoa

Thành viên

4

PGS.TS Phương Hoàng Yến

001464

Phó Trưởng Khoa

Thành viên

5

TS. Võ Văn Chương

001055

Trưởng BM PPDH tiếng Pháp

Thành viên

6

TS. Lê Xuân Mai

001611

Trưởng BM tiếng Anh CB&CN

Thành viên

7

TS. Nguyễn Anh Thi

002328

Trưởng BM PPDH tiếng Anh

Thành viên

8

ThS. Hồ Phương Thùy

000207

Chủ tịch Công đoàn Khoa

Thành viên

9

ThS. Huỳnh Thị Anh Thư

002557

Bí thư Đoàn TNCS HCM Khoa

Thành viên

10

TS. Nguyễn Hải Quân

001524

Giảng viên BM NN&VH Anh

Thành viên

11

CN. Nguyễn Thị Minh Thư

001487

Chánh văn phòng Khoa

Thành viên

12

CN. Nguyễn Thị Kim Thanh

001264

Thư ký tổng hợp Khoa

Thư ký

7/ Tổ hỗ trợ người học

STT

Họ và Tên

MSVC

Đơn vị

Nhiệm vụ

1

ThS. Lý Thị Bích Phượng

001467

BM PPDH tiếng Anh

Tổ trưởng

2

TS. Diệp Kiến Vũ

000841

BM Ngôn ngữ & VH Pháp

Thành viên

3

TS. Trần Văn Lựa

000228

BM PPDH tiếng Pháp

Thành viên

4

TS. Nguyễn Thị Phương Hồng

000211

BM Ngôn ngữ & VH Anh

Thành viên

5

TS. Nguyễn Duy Khang

002807

BM Ngôn ngữ & VH Anh

Thành viên

6

TS. Phan Thị Tuyết Vân

002808

BM Ngôn ngữ & VH Anh

Thành viên

7

ThS. Huỳnh Thị Anh Thư

002557

BM tiếng Anh CB&CN

Thành viên

8

ThS. Huỳnh Minh Hiền

001259

BM Ngôn ngữ & VH Anh

Thành viên

9

CN. Trương Kim Ngân

001502

Văn phòng Khoa

Thành viên

10

CN.Nguyễn Thị Kim Thanh

001264

Văn phòng Khoa

Thành viên

11

ThS. Lưu Bích Ngọc

002108

BM Ngôn ngữ & VH Anh

Thành viên

12

ThS. Nguyễn Hoàng Thái

002246

BM PPDH tiếng Pháp

Thành viên

13

ThS. Phan Việt Thắng

002245

BM PPDH tiếng Anh

Thành viên

 

8/ Tổ hỗ trợ phát triển chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm

STT

Họ và Tên

MSVC

Đơn vị

Nhiệm vụ

1

TS. Nguyễn Hải Quân

001524

BM Ngôn ngữ & VH Anh

Tổ trưởng

2

PGS.TS Trịnh Quốc Lập

000199

BM PPDH tiếng Anh

Thành viên

3

TS. Nguyễn Bửu Huân

000793

BM Ngôn ngữ & VH Anh

Thành viên

4

TS. Võ Văn Chương

001055

BM PPDH tiếng Pháp

Thành viên

5

TS. Diệp Kiến Vũ

000841

BM Ngôn ngữ & VH Pháp

Thành viên

6

PGS.TS Phương Hoàng Yến

001464

BM Ngôn ngữ & VH Anh

Thành viên

7

TS. Lê Xuân Mai

001611

BM tiếng Anh CB&CN

Thành viên

8

TS. Nguyễn Anh Thi

002328

BM PPDH tiếng Anh

Thành viên

9

TS. Lữ Quốc Vinh

002011

BM Ngôn ngữ & VH Pháp

Thành viên

10

ThS. Trương Thị Ngọc Điệp

000192

BM Ngôn ngữ & VH Anh

Thành viên

11

ThS. Hồ Phương Thùy

000207

BM Ngôn ngữ & VH Anh

Thành viên

 

9/ Tổ hỗ trợ Viết học thuật

STT

Họ và Tên

MSVC

Đơn vị

Nhiệm vụ

1

TS. Nguyễn Bửu Huân

000793

BM Ngôn ngữ & VH Anh

Tổ trưởng

2

TS. Lê Xuân Mai

001611

BM tiếng Anh CB&CN

Thành viên

3

TS. Nguyễn Anh Thi

002328

BM PPDH tiếng Anh

Thành viên

4

PGS.TS Phương Hoàng Yến

001464

BM Ngôn ngữ & VH Anh

Thành viên

5

TS. Nguyễn Thị Văn Sử

002177

BM PPDH tiếng Anh

Thành viên

6

TS. Nguyễn Duy Khang

002807

BM Ngôn ngữ & VH Anh

Thành viên

 

10/ Tổ trưởng tổ học phần thuộc Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Anh

STT

Họ và Tên

MSVC

Nhiệm vụ

1

TS. Nguyễn Hải Quân

001524

Tổ trưởng tổ học phần Kỹ năng ngôn ngữ

2

ThS. Hồ Phương Thùy

000207

Tổ trưởng tổ học phần Văn hóa - Văn chương

3

ThS. Nguyễn Hồng Quí

000174

Tổ trưởng tổ học phần  Ngôn ngữ

4

TS. Nguyễn Duy Khang

ThS. Nguyễn Thái Hữu

002807

001258

Tổ trưởng tổ học phần Thực tế ngoài trường

5

ThS. Trương Thị Ngọc Điệp

000192

Tổ trưởng tổ học phần Dịch thuật

6

TS. Phan Thị Tuyết Vân

002808

Tổ trưởng tổ học phần Thực tập

 

11/ Tổ truyền thông

STT

Họ và Tên

MSVC

Đơn vị

Nhiệm vụ

1

TS. Diệp Kiến Vũ

000841

BM Ngôn ngữ & VH Pháp

Tổ trưởng

2

PGS.TS Trịnh Quốc Lập

000199

BM PPDH tiếng Anh

Thành viên

3

PGS.TS Phương Hoàng Yến

001464

BM Ngôn ngữ & VH Anh

Thành viên

4

TS. Võ Văn Chương

0001055

BM PPDH tiếng Pháp

Thành viên

5

TS. Nguyễn Hải Quân

001524

BM Ngôn ngữ & VH Anh

Thành viên

6

TS. Nguyễn Duy Khang

002807

BM Ngôn ngữ & VH Anh

Thành viên

7

ThS. Hồ Phương Thùy

000207

BM Ngôn ngữ & VH Anh

Thành viên

8

ThS. Lý Thị Bích Phượng

001467

BM PPDH tiếng Anh

Thành viên

9

ThS. Huỳnh Thị Anh Thư

002557

BM tiếng Anh CB & CN

Thành viên

10

ThS. Nguyễn Hoàng Thái

002246

BM PPDH tiếng Pháp

Thành viên

11

CN. Nguyễn Thị Minh Thư

001487

Văn phòng Khoa

Thành viên

12

CN Nguyễn Thị Kim Thanh

001264

Văn phòng Khoa

Thành viên

13

CN. Nguyễn Vân Quỳnh

001733

Văn phòng Khoa

Thành viên

 

11/ Tổ viết dự án

STT

Họ và Tên

MSVC

Đơn vị

Nhiệm vụ

1

PGS.TS Phương Hoàng Yến

001464

BM Ngôn ngữ & VH Anh

Tổ trưởng

2

PGS.TS Trịnh Quốc Lập

000199

BM PPDH tiếng Anh

Thành viên

3

TS. Võ Văn Chương

001055

BM PPDH tiếng Pháp

Thành viên

4

TS. Lê Xuân Mai

001611

BM tiếng Anh CB&CN

Thành viên

5

TS. Nguyễn Văn Lợi

000200

BM PPDH tiếng Anh

Thành viên

6

TS. Nguyễn Hương Trà

001462

BM PPDH tiếng Pháp

Thành viên

7

TS. Lữ Quốc Vinh

002011

BM Ngôn ngữ & VH Pháp

Thành viên

8

TS. Nguyễn Anh Thi

002328

BM PPDH tiếng Anh

Thành viên

9

TS. Phan Thị Tuyết Vân

002808

BM Ngôn ngữ & VH Anh

Thành viên

10

TS. Nguyễn Thị Văn Sử

002177

BM PPDH tiếng Anh

Thành viên

11

CN. Bùi Nhã Quyên

001732

Văn phòng Khoa

Thành viên

 

12/ Tổ trưởng các tổ học phần - BM Phương pháp Dạy học Tiếng Anh

STT

Họ và tên

MSVC

Tổ học phần

Nhiệm vụ

1 ThS. Lý Thị Bích Phượng 001467 Nguyên lý - PP GD Tiếng Anh Tổ trưởng
2 ThS. Trương Nguyễn Quỳnh Như 001140 Ngôn ngữ - Văn hóa trong GDTA Tổ trưởng
3 ThS. Nguyễn Thành Đức 00193 Kiến tập - Thực tập Sư phạm Tổ trưởng

 

13/ Tổ trưởng các tổ học phần - BM Tiếng Anh căn bản và Chuyên ngành

STT Họ và tên MSVC Tổ học phần Nhiệm vụ
1 ThS. Nguyễn Khánh Ngọc 002401 Tiếng Anh căn bản Tổ trưởng
2 TS. Lê Xuân Mai 001611 Tiếng Anh tăng cường Tổ trưởng

 

14/ Tổ hỗ trợ học viên sau đại học

STT

Họ tên

MSVC

Đơn vị

Nhiệm vụ

1

PGS.TS Trinh Quốc Lập

000199

BM PPDH tiếng Anh

Tổ trưởng

2

PGS.TS Phương Hoàng Yến

001464

BM Ngôn ngữ & VH Anh

Thành viên

3

TS. Võ Văn Chương

001055

BM PPDH tiếng Pháp

Thành viên

4

PGS.TS Nguyễn Bửu Huân

000793

BM Ngôn ngữ & VH Anh

Thành viên

5

TS. Nguyễn Văn Lợi

000200

BM PPDH tiếng Anh

Thành viên

6

TS. Nguyễn Hải Quân

001524

BM Ngôn ngữ & VH Anh

Thành viên

7

TS. Nguyễn Anh Thi

002328

BM PPDH tiếng Anh

Thành viên

8

CN. Trương Kim Ngân

001502

Văn phòng Khoa

Thành viên