Bậc tiến sĩ:

  • Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh

Bậc cao học:

  • Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh
  • Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Pháp