I. CHỨC NĂNG:

Văn phòng khoa là bộ phận tham mưu, giúp việc cho Ban chủ nhiệm Khoa trong việc tổ chức thực hiện và quản lý mọi mặt công tác hành chính, tổ chức - cán bộ, Sinh viên, tài chính, đào tạo, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, cơ sở vật chất và trang thiết bị .v.v.. của đơn vị.

II. NHIỆM VỤ:

Văn phòng khoa có nhiệm vụ giúp lãnh đạo đơn vị trong các hoạt động quản lý hành chính, trao đổi thông tin,triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nhà trường phân công cho đơn vị. Văn phòng khoa là một tập thể thống nhất và thực hiện các nhóm công tác như: công tác đào tạo, công tác sinh viên, công tác nghiên cứu khoa học - HTQT - quản lý dự án, công tác tổ chức cán bộ, văn thư - thông tin liên lạc, công tác quản lý mạng và website Khoa, công tác quản lý tài chính, tài sản thiết bị Khoa và công tác đảm bảo chất lượng.

TT

Họ tên

Chức vụ

Phụ trách công tác

 

 

1

Nguyễn Thị Minh Thư

MSVC: 001487

Thư điện tử: ntmt@ctu.edu.vn

 

Chánh Văn phòng Khoa

- Phụ trách chung

- Tổ chức nhân sự

- Thiết bị, quản lí tài sản

- Kế hoạch,Tài chính.

- Kế hoạch đào tạo CQ

 

2

Trương Kim Ngân

MSVC: 001502

Thư điện tử: tkngan@ctu.edu.vn

Chuyên viên

- Quản lý đào tạo Sau Đại học

- Phụ trách, Thư ký Đề án Ngoại ngữ Quốc gia

 

3

Nguyễn Thị Kim Thanh

MSVC: 001264

Thư điện tử: nghoaithanh@ctu.edu.vn

 

Chuyên viên

- Quản lý sinh viên; Công tác chính trị- tư tưởng

- Hành chính, tổng hợp

- Quản lý Hội trường, phòng họp, phòng chuyên đề

 

4

Bùi Nhã Quyên

MSVC: 0017332

Thư điện tử: bnquyen@ctu.edu.vn

 

Chuyên viên

- Hợp tác Quốc tế

- Quản lý Khoa học và Công nghệ

- Quản lý chất lượng.

- Tổ chức Hội thảo, hội nghị của Khoa

 

5

Nguyễn Vân Quỳnh

MSVC: 001733

Thư điện tử: nvquynh@ctu.edu.vn

 

Chuyên viên

- Quản lý Đào tạo Đại học (chính qui và ngoài chính qui)

 

6

Cao Thị Mỹ Duyên

Số msvc: 01269

Thư điện tử: ctmduyen@ctu.edu.vn

 

Nhân viên

- Vệ sinh khu vực hành chính của Khoa.

- Hỗ trợ công tác tổ chức Hội nghị, hội thảo của Khoa