GIỚI THIỆU KHOA NGOẠI NGỮ
***************************

1. Tầm nhìn (Vision)

Khoa Ngoại ngữ là nơi hội thụ, giao thoa và sản sinh tri thức - văn hóa - khoa học - công nghệ, tác động vào phát triển xã hội bền vững.

School of Foreign Languages is the education and research hub for exchanging, creating, and enhancing knowledge, culture, science, and technology, making a positive impact on sustainable developments.

2. Sứ mệnh (Mission)

Đào tạo con người tinh hoa trong môi trường học tập khai phóng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đương đại, phát triển xã hội bền vững.

To produce highly capable graduates based on a liberal education environment, conduct advanced research and technology transfers on contemporary themes, and contribute to social prosperity development.

3. Giá trị cốt lõi (Core Values)

Đồng thuận - Tận tâm - Chuẩn mực - Sáng tạo.

Consensus - Devotion - Quality – Innovatio

 4. Mục tiêu giáo dục (Educational Objective))

Đào tạo nhân lực có kiến thức chuyên môn vững, có kỹ năng thích ứng cao trong những môi trường làm việc, học tập khác nhau, có phẩm chất của công dân toàn cầu.

Training human resources with solid professional knowledge, highly adaptive skills in different working and learning environments, and qualities of global citizens.

 

Khoa Ngoại Ngữ

411, đường 30/4, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Điện thoại:02923.872285 hoặc 02923.872290; Email: knn@ctu.edu.vn.