GIỚI THIỆU KHOA NGOẠI NGỮ
***************************

1. Tầm nhìn (Vision)

Đến năm 2025, sẽ trở thành một trong những đơn vị có chất lượng cao trong việc đào tạo giáo viên dạy ngoại ngữ, nhà nghiên cứu văn hóa và ngôn ngữ học ở Đông Nam Á.

2. Sứ mệnh 

Đào tạo nguồn nhân lực có năng lực ngoại ngữ tốt phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội của vùng ĐBSCL và Việt Nam trong thời kỳ toàn cầu hóa; triển khai nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong phương pháp giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ học, văn hóa nước ngoài và dịch thuật.

 

3. Mục tiêu giáo dục (Educational Objective))

Đào tạo nhân lực có kiến thức chuyên môn vững, có kỹ năng thích ứng cao trong những môi trường làm việc, học tập khác nhau, có phẩm chất của công dân toàn cầu.

4. Triết lý giáo dục 

Khoa Ngoại ngữ thống nhất công bố triết lý giáo dục của khoa “Chia sẻ - Thay đổi - Phát triển” để hướng đến sự phát triển toàn diện của con người, đề cao tính độc lập, sáng tạo và phục vụ cộng đồng.

Trong đó:

  • Chia sẻ: Người học học thông qua chia sẻ của giảng viên, của cộng đồng và học cách chia sẻ tri thức và đồng cảm với người khác.
  • Thay đổi: Người học học cách thay đổi để thích nghi một cách linh hoạt với sự vận động và đổi mới liên tục của môi trường tự nhiên và xã hội.
  • Phát triển: Người học phát triển về kiến thức, kỹ năng và mức độ tự chủ và trách nhiệm đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.