BAN CHỦ NHIỆM KHOA NGOẠI NGỮ

NHIỆM KÌ 2020-2025

Trưởng Khoa

PGs. TS. Trịnh Quốc Lập

Bí thư Đảng ủy Khoa, Phó Trưởng Khoa 

TS. GVC. Diệp Kiến Vũ

Phó Trưởng Khoa 

PGS. TS. Phương Hoàng Yến

- Quản lý chung

- Nghiên cứu Khoa học

- Đào tạo Sau đại học

- Tài chính

- Nhân sự

- Sinh viên

- Truyền thông, quảng bá

- Hợp tác quốc tế khối tiếng Pháp

- Cơ sở vật chất 

- Đào tạo bậc Cử nhân

- Đảm bảo chất lượng

- Hợp tác quốc tế khối tiếng Anh

Email: tqlap@ctu.edu.vn

Điện thoại: 84-0292-3872291

Email: dkvu@ctu.edu.vn

Điện thoại: 

Email: phyen@ctu.edu.vn

Điện thoại: 84-0292-3780798