1. MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ  NGÀNH LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HOC BỘ MÔN TIẾNG ANH :

               - Mô tả chương trình đào tạo và chương trình dạy học năm 2015 và đề cương các học phần năm 2015

              - Mô tả chương trình đào tạo và chương trình dạy học năm 2019đề cương các học phần năm 2019 

 2. MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ  NGÀNH LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HOC BỘ MÔN TIẾNG PHÁP :

               - Mô tả chương trình đào tạo và chương trình dạy học năm 2015 và đề cương các học phần năm 2015 

              - Mô tả chương trình đào tạo và chương trình dạy học năm 2019đề cương các học phần năm 2019 

3. MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH SƯ PHẠM TIẾNG ANH

               - Mô tả chương trình đào tạo và chương trình dạy học năm 2014đề cương các học phần năm 2014 

              - Mô tả chương trình đào tạo và chương trình dạy học năm 2019đề cương các học phần năm 2019 

              - Mô tả chương trình đào tạo và chương trình dạy học năm 2020 và đề cương các học phần năm 20120

4. MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH SƯ PHẠM TIẾNG PHÁP

               - Mô tả chương trình đào tạo và chương trình dạy học năm 2015 và đề cương các học phần năm 2015 

               - Mô tả chương trình đào tạo và chương trình dạy học năm 2019 và đề cương các học phần năm 2019 

               - Mô tả chương trình đào tạo và chương trình dạy học năm 2019 và đề cương các học phần năm 2019 

5. MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH NGÔN NGỮ PHÁP

               - Mô tả chương trình đào tạo và chương trình dạy học năm 2015 và đề cương các học phần năm 2015 

              - Mô tả chương trình đào tạo và chương trình dạy học năm 2019 và đề cương các học phần năm 2019 

              - Mô tả chương trình đào tạo và chương trình dạy học năm 2020 và đề cương các học phần năm 2020 

              -Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Pháp hệ từ xa năm 2020

6. MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

               - Mô tả chương trình đào tạo và chương trình dạy học năm 2015 và đề cương các học phần năm 2015 

              - Mô tả chương trình đào tạo và chương trình dạy học năm 2019 và đề cương các học phần năm 2019 

              - Mô tả chương trình đào tạo và chương trình dạy học năm 2020 và đề cương các học phần năm 2020 

              - Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh bằng 2 hệ vừa làm vừa làm vừa học năm 2020

7. MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH NGÔN NGỮ ANH (Chất lượng cao)

              - Mô tả chương trình đào tạo và chương trình dạy học năm 2019 và đề cương các học phần năm 2019 

              - Mô tả chương trình đào tạo và chương trình dạy học năm 2020 và đề cương các học phần năm 2020 

8. MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG ANH

               - Mô tả chương trình đào tạo và chương trình dạy học năm 2015 và đề cương các học phần năm 2015 

              - Mô tả chương trình đào tạo và chương trình dạy học năm 2019 và đề cương các học phần năm 2019 

              - Mô tả chương trình đào tạo và chương trình dạy học năm 2020 và đề cương các học phần năm 2019 

 

Khoa Ngoại Ngữ

411, đường 30/4, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Điện thoại:02923.872285 hoặc 02923.872290; Email: knn@ctu.edu.vn.