HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

 NHIỆM KÌ 2020-2025

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

01 PGS.TS.Trinh Quốc Lập Chủ tịch HĐ
02 TS. Lê Xuân Mai Thư kí HĐ
03 TS. Diệp Kiến Vũ ủy viên
04 PGS.TS. Phương Hoàng Yến
ủy viên 
05 TS.Võ Văn Chương
ủy viên 
06 TS.Nguyễn Anh Thi
ủy viên 
07 TS.Lữ Quốc Vinh:
ủy viên 
08 TS. Nguyễn Hương Trà
ủy viên 
09 TS.Ngô Huỳnh Hồng Nga:
ủy viên