Chuyên mục phụ

 Giới thiệu sơ lược về BM:

Tên đầy đủ của Bộ môn là Bộ môn tiếng Anh căn bản và chuyên ngành; viết tắt BM TACB&CN. Bộ môn là một trong năm bộ môn trực thuộc Khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Cần Thơ quản lý. Bộ môn gồm hai tổ chuyên ngành: tổ Tiếng Anh căn bản và tổ Tiếng Anh chuyên ngành.

Hiện tại (tính đến tháng 8/2016) Bộ môn TACB&CN có 16 giảng viên. Trong đó, 1 giảng viên có trình độ Tiến sĩ, 2 giảng viên đang tham dự khóa Nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Canada và Thái Lan; các giảng viên còn lại hoặc đã có Thạc sĩ hoặc đang tham dự các khóa học Thạc sĩ trong và ngoài nước (Mỹ, Úc).

Về mặt vị trí quản lý: trong tổng số 16 thành viên của Bộ môn TACB&CN có 3 thành viên giữ nhiệm vụ của Ban chủ nhiệm Bộ môn; 2 thành viên là Tổ trưởng chuyên ngành; 2 thành viên phụ trách công tác Công đoàn của Bộ môn, 1 thành viên là Bí thư Đoàn khoa Ngoại ngữ, 1 thành viên là Bí thư Chi bộ sinh viên kiêm Thư ký Bộ môn, và 1 thành viên là Bí thư Chi đoàn cán bộ của khoa.

Về nhiệm vụ: Bộ môn TACB&CN chịu trách nhiệm quản lý chuyên môn và cùng tham gia giảng dạy các học phần Tiếng Anh căn bản 1, 2 và 3cho sinh viên các ngành không chuyên ngữ hệ chính qui và vừa làm vừa học thuộc Đại học Cần Thơ quản lý. Do công việc khá nhiều nên ngoài giảng viên cơ hữu của Bộ môn, Khoa Ngoại ngữ cho phép Bộ môn mời giảng thêm cán bộ giảng dạy hỗ trợ. Bên cạnh mảng công việc lớn là Tiếng Anh căn bản, Bộ môn còn chịu trách nhiệm giảng dạy một số học phần Tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên ngành Du lịch thuộc Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, và sinh viên thuộc Khoa Khoa học Chính trị tại Đại học Cần Thơ.

-  Lịch sử hình thành:

Bộ môn TACB&CN là bộ môn mới trực thuộc Khoa Ngoại ngữ. Bộ môn được thành lập cùng lúc Khoa Ngoại ngữ được quyết định thành lập vào ngày 31/3/2015.

-   Nhiệm vụ, chức năng:

Bộ môn TACB&CN có nhiệm vụ quản lý chuyên môn việc giảng dạy các học phần Tiếng Anh căn bản 1, 2 và 3  dành cho sinh viên không chuyên ngữ hệ chính qui và hệ vừa làm vừa học của Đại học Cần Thơ và giảng dạy Tiếng Anh chuyên ngành cho một số ngành thuộc Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, và Khoa Khoa học Chính trị tại Đại học Cần Thơ.

Bộ môn TACB&CN chịu trách nhiệm lựa chọn tài liệu giảng dạy và học tập, cho đề thi cuối khóa đối với các học phần Tiếng Anh căn bản 1, 2 và 3 và công tác tương tự đối với các học phần Tiếng Anh chuyên ngành. Đối với sinh viên chính qui, Bộ môn trực tiếp tổ chức kỳ thi cuối học kỳ cho các học phần Tiếng Anh căn bản.

-  Mục tiêu:

 Về nhiệm vụ:

-          Hoàn thiện đề cương chi tiết các học phần TACB 1, 2, 3 hướng đến chuẩn đầu ra của sinh viên khi hoàn thành các học phần này đạt năng lực tiếng Anh bậc 2 (A2) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam.

-          Quản lý tốt việc giảng dạy các học phần TACB hướng đến đạt chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ của sinh viên không chuyên ngữ.

Về nhân sự:

- Bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giảng dạy các học phần TACB. Phát triển chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ mời giảng.

- Mục tiêu đến năm 2020 tất cả giảng viên là nhân sự thuộc Bộ môn TACB&CN đạt trình độ Tiến sĩ hoặc đang tham gia học tập các chương trình Nghiên cứu sinh Tiến sĩ.

-  Các hoạt động: đào tạo, nghiên cứu KH, hợp tác QT,…

Phụ trách quản lý chuyên môn việc giảng dạy các học phần Tiếng Anh căn bản và các học phần Tiếng Anh chuyên ngành. Đối tượng quản lý của Tiếng Anh căn bản là sinh viên không chuyên ngữ các ngành chính qui tại Đại học Cần Thơ và các ngành hệ vừa làm vừa học tại các đơn vị liên kết ở các tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long. Đối tượng quản lý của Tiếng Anh chuyên ngành là sinh viên chính qui một số ngành thuộc Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, và Khoa Khọc học Chính Trị của Đại học Cần Thơ.

 Về nghiên cứu khoa học, tuy là bộ môn mới thành lập, các giảng viên rất tích cực tham gia các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và chia sẻ kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học. Nhiều lượt giảng viên tham dự và có báo cáo tại các Hội thảo khoa học quốc tế và khu vực như CamTESOL, DEPISA. Nhiều giảng viên có bài báo xuất bản trên tạp chí khoa học trong khu vực và quốc tế như LEiA, DEPISA Monograph. 

     -  Ban chủ nhiệm Bộ môn:

  1. Ts Lê Xuân Mai – Trưởng Bộ môn
  2. ThS Khưu Quốc Duy –Phó Trưởng Bộ môn
  3. ThS Đồng Thanh Hải  –Phó Trưởng Bộ môn

 

 Giới thiệu sơ lược về BM:

Tên đầy đủ của Bộ môn là Bộ môn tiếng Anh căn bản và chuyên ngành; viết tắt BM TACB&CN. Bộ môn là một trong năm bộ môn trực thuộc Khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Cần Thơ quản lý. Bộ môn gồm hai tổ chuyên ngành: tổ Tiếng Anh căn bản và tổ Tiếng Anh chuyên ngành.

Hiện tại (tính đến tháng 8/2016) Bộ môn TACB&CN có 16 giảng viên. Trong đó, 1 giảng viên có trình độ Tiến sĩ, 2 giảng viên đang tham dự khóa Nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Canada và Thái Lan; các giảng viên còn lại hoặc đã có Thạc sĩ hoặc đang tham dự các khóa học Thạc sĩ trong và ngoài nước (Mỹ, Úc).

Về mặt vị trí quản lý: trong tổng số 16 thành viên của Bộ môn TACB&CN có 3 thành viên giữ nhiệm vụ của Ban chủ nhiệm Bộ môn; 2 thành viên là Tổ trưởng chuyên ngành; 2 thành viên phụ trách công tác Công đoàn của Bộ môn, 1 thành viên là Bí thư Đoàn khoa Ngoại ngữ, 1 thành viên là Bí thư Chi bộ sinh viên kiêm Thư ký Bộ môn, và 1 thành viên là Bí thư Chi đoàn cán bộ của khoa.

Về nhiệm vụ: Bộ môn TACB&CN chịu trách nhiệm quản lý chuyên môn và cùng tham gia giảng dạy các học phần Tiếng Anh căn bản 1, 2 và 3cho sinh viên các ngành không chuyên ngữ hệ chính qui và vừa làm vừa học thuộc Đại học Cần Thơ quản lý. Do công việc khá nhiều nên ngoài giảng viên cơ hữu của Bộ môn, Khoa Ngoại ngữ cho phép Bộ môn mời giảng thêm cán bộ giảng dạy hỗ trợ. Bên cạnh mảng công việc lớn là Tiếng Anh căn bản, Bộ môn còn chịu trách nhiệm giảng dạy một số học phần Tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên ngành Du lịch thuộc Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, và sinh viên thuộc Khoa Khoa học Chính trị tại Đại học Cần Thơ.

-  Lịch sử hình thành:

Bộ môn TACB&CN là bộ môn mới trực thuộc Khoa Ngoại ngữ. Bộ môn được thành lập cùng lúc Khoa Ngoại ngữ được quyết định thành lập vào ngày 31/3/2015.

-   Nhiệm vụ, chức năng:

Bộ môn TACB&CN có nhiệm vụ quản lý chuyên môn việc giảng dạy các học phần Tiếng Anh căn bản 1, 2 và 3  dành cho sinh viên không chuyên ngữ hệ chính qui và hệ vừa làm vừa học của Đại học Cần Thơ và giảng dạy Tiếng Anh chuyên ngành cho một số ngành thuộc Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, và Khoa Khoa học Chính trị tại Đại học Cần Thơ.

Bộ môn TACB&CN chịu trách nhiệm lựa chọn tài liệu giảng dạy và học tập, cho đề thi cuối khóa đối với các học phần Tiếng Anh căn bản 1, 2 và 3 và công tác tương tự đối với các học phần Tiếng Anh chuyên ngành. Đối với sinh viên chính qui, Bộ môn trực tiếp tổ chức kỳ thi cuối học kỳ cho các học phần Tiếng Anh căn bản.

-  Mục tiêu:

 Về nhiệm vụ:

-          Hoàn thiện đề cương chi tiết các học phần TACB 1, 2, 3 hướng đến chuẩn đầu ra của sinh viên khi hoàn thành các học phần này đạt năng lực tiếng Anh bậc 2 (A2) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam.

-          Quản lý tốt việc giảng dạy các học phần TACB hướng đến đạt chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ của sinh viên không chuyên ngữ.

Về nhân sự:

- Bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giảng dạy các học phần TACB. Phát triển chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ mời giảng.

- Mục tiêu đến năm 2020 tất cả giảng viên là nhân sự thuộc Bộ môn TACB&CN đạt trình độ Tiến sĩ hoặc đang tham gia học tập các chương trình Nghiên cứu sinh Tiến sĩ.

-  Các hoạt động: đào tạo, nghiên cứu KH, hợp tác QT,…

Phụ trách quản lý chuyên môn việc giảng dạy các học phần Tiếng Anh căn bản và các học phần Tiếng Anh chuyên ngành. Đối tượng quản lý của Tiếng Anh căn bản là sinh viên không chuyên ngữ các ngành chính qui tại Đại học Cần Thơ và các ngành hệ vừa làm vừa học tại các đơn vị liên kết ở các tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long. Đối tượng quản lý của Tiếng Anh chuyên ngành là sinh viên chính qui một số ngành thuộc Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, và Khoa Khọc học Chính Trị của Đại học Cần Thơ.

 Về nghiên cứu khoa học, tuy là bộ môn mới thành lập, các giảng viên rất tích cực tham gia các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và chia sẻ kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học. Nhiều lượt giảng viên tham dự và có báo cáo tại các Hội thảo khoa học quốc tế và khu vực như CamTESOL, DEPISA. Nhiều giảng viên có bài báo xuất bản trên tạp chí khoa học trong khu vực và quốc tế như LEiA, DEPISA Monograph. 

     -  Ban chủ nhiệm Bộ môn:

  1. Ts Lê Xuân Mai – Trưởng Bộ môn
  2. ThS Khưu Quốc Duy –Phó Trưởng Bộ môn
  3. ThS Đồng Thanh Hải  –Phó Trưởng Bộ môn

 

Số lượt truy cập

893726
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
526
3149
20731
893726

Khoa Ngoại Ngữ

411, đường 30/4, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Điện thoại:02923.872285 hoặc 02923.872290; Email: knn@ctu.edu.vn.