THÔNG BÁO

V/V TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NCKH SINH VIÊN 2021

 

            Trong nhöõng naêm qua, Tröôøng Ñại học Cần Thơ ñaõ chuyeån mình maïnh meõ trong vieäc ñoåi môùi và cải tiến nội dung, phöông phaùp giảng daïy nhaèm naâng cao chaát löôïng daïy hoïc, phaùt huy tính chuû ñoäng tích cöïc vaø töï học cuûa sinh vieân, giúp sinh viên hội nhập vào môi trường giáo dục quốc tế.

            Trong xu hướng đó, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên Ngoại ngữ có môi trường sinh hoạt học thuật và nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, Khoa Ngoại ngữ sẽ tổ chức Hội nghị NCKH dành cho sinh viên trong khoa. Đây là dịp để sinh viên trình bày những ý tưởng nghiên cứu hay giới thiệu kết quả các đề tài đã thực hiện, chia sẻ những suy nghĩ, khó khăn cũng như những kinh nghiệm, phương pháp học tập, nghiên cứu trong quá trình học tập của mình.

  1. Thời gian dự kiến Hội nghị : 26/11/2021 (1 buổi)
  2. Nội dung báo cáo: Sinh viên có thể chọn một trong các nội dung sau:

            - Báo cáo kết quả các đề tài NCKH đã thực hiện

             - Chia sẻ các ý tưởng đề tài NCKH /luận văn mà sinh viên mong muốn thực hiện.

 - Những khó khăn và những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện đề tài NCKH / luận văn

            - Những kinh nghiệm và các phương pháp học tập / tự học của cá nhân để học tốt ngoại ngữ  (có thể nêu chung hoặc cụ thể từng môn học nào đó)

            - Ứng dụng công nghệ thông tin, công cụ hỗ trợ để học tập và tra cứu tài liệu.

- Vai trò của các hoạt động ngoại khóa trong việc học tốt chuyên ngành

- Các đề xuất nhằm cải tiến nội dung, nâng cao chất lượng học tập.

  1. Hình thức trình bày báo cáo:

            - Sinh viên có thể đăng ký tham gia báo cáo theo cá nhân hoặc theo nhóm (nhóm tối đa là 3 sinh viên)

             - Mỗi báo cáo có thời gian tối đa để trình bày là 15 phút, có thể sử dụng powerpoint

            - Ngôn ngữ trình bày: tiếng Việt

            - Sẽ có 2 phiên báo cáo song song trong cùng 1 buổi

  1. 4. Qui trình tuyển chọn báo cáo: Các bộ môn PPDH tiếng Anh, PPDH tiếng Pháp, NN-VH Pháp tuyển chọn và giới thiệu về khoa mỗi bộ môn 3 báo cáo của sinh viên để trình bày trong hội nghị, Bộ môn NN-VH Anh là 6 báo cáo
  2. Thời hạn các Bộ môn gửi tuyển chọn báo cáo của sinh viên về Khoa: Trước 20/10/2021. Gửi qua mail cho BTC qua địa chỉ mail của cô Bùi Nhã Quyên   (bnquyen@ctu.edu.vn)

           

  1. Lưu ý:

            - Các báo cáo sẽ được chọn để in kỷ yếu của Khoa.

            - Hội nghị này dành cho sinh viên các ngành đại trà. Riêng sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh CLC có hội nghị NCKH riêng.   

                                                                       

                                                                                               KHOA NGOẠI NGỮ

                                                                                                

Số lượt truy cập

721944
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
360
1911
15356
721944

Khoa Ngoại Ngữ

411, đường 30/4, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Điện thoại:02923.872285 hoặc 02923.872290; Email: knn@ctu.edu.vn.