TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRUNG TÂM HỌC LIỆU                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       
       

 

 

                                                           Cần Thơ, ngày  15   tháng 9 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

Hướng dẫn sử dụng hệ thống thư viện trường

và cấp thẻ sinh viên khóa 48, năm 2022

                                                                                 

 1. Mục tiêu
 • Cấp thẻ thư viện tích hợp vào thẻ sinh viên.
 • Biết cách sử dụng hệ thống thư viện trường.
 • Khai thác các cơ sở dữ liệu, tạp chí, sách dạng in ấn và điện tử phục vụ học tập.
 1. Thời gian: 18/9/2022 đến 30/11/2022
 2. Số lượng: 000 sinh viên (dự kiến)
 3. Hình thức thực hiện
 • Nộp ảnh trực tuyến cấp thẻ thư viện tích hợp vào thẻ sinh viên.
 • Hướng dẫn trực tuyến sử dụng hệ thống thư viện trường.
 1. Nội dung chi tiết
  • Nộp ảnh trực tuyến đăng ký cấp thẻ

 

TT

NỘI DUNG

NGÀY

Link

 

1

Xem video hướng dẫn đăng nhập vào hệ thống đăng ký cấp thẻ trực tuyến

27/9/2022

https://youtu.be/TjoDH9IBYHc

 

 

2

 

Nộp ảnh đăng ký cấp thẻ vào hệ thống

6/10/2022 à 30/10/2022

https://storage.ctu.edu.vn/k48

 

 

 

 

 

3

Dự kiến phát thẻ: Văn phòng Khoa/Viện sẽ nhận và phát thẻ cho sinh viên theo thông báo của Trung tâm Học liệu

 

 

Đợt 1: Những sinh viên đã hoàn thành nộp ảnh trực tuyến

 

16/11/2022

 

Đợt 2: Những sinh viên chưa nộp ảnh trực tuyến đợt 1

 

30/11/2022

 

Đợt 3: Những sinh viên điều chỉnh sai thông tin cá nhân  (nếu có)

 

Sau ngày 30/11/2022

 

 

 

 • Hướng dẫn trực tuyến sử dụng thư viện

Bước

NỘI DUNG

Link đăng ký

A.

Đăng ký theo lớp

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại diện lớp đăng ký tham gia theo đường link đăng ký.

Thời gian:

Từ 3/10/2022 à 6/10/2022

 

 

 

Khoa Kinh tế

https://forms.gle/jWMG8FYnAyfEWqmU8

Khoa Nông nghiệp  https://forms.gle/94eZfuh2CVmKKgbL9

Khoa Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

https://forms.gle/tAkZskXXj8YTbLog6

Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền Thông

https://forms.gle/umku7jxfpXsmBju89

Khoa Luật

https://forms.gle/8e4fyDtgh4FyuQt58

Khoa Thủy Sản

https://forms.gle/DWi1RD2Yxs3HFVDy9

Khoa Dự bị Dân tộc

https://forms.gle/wLiHLnngeier7wXJA

Khoa Khoa học Chính trị

https://forms.gle/fuqpStU4AMYyzgLf6

Khoa Khoa học tự nhiên

https://forms.gle/sjTSJKeTz3A14MQv8

Khoa Khọc học Xã hội &Nhân văn

https://forms.gle/sMrGcKJ3rJ4Ujdwh8

Khoa Ngoại ngữ

https://forms.gle/3n14qEMnqHzknkH16

Khoa Sư phạm

https://forms.gle/XEYMW9M2N6g2TMRx9

Khoa Phát triển Nông thôn

https://forms.gle/riJeCmfPFDzR8ZMP7

Bộ môn Giáo dục Thể chất

https://forms.gle/RpPHXRSVYKuYF2mH6

Viện Nghiên cứu & PT Công nghệ sinh học

https://forms.gle/RvdxGCPuZuN5WHMi6

2

Đại diện lớp nhận thông báo thời gian và link lớp học đã đăng ký.

Trung tâm Học liệu gửi link lớp học đến đại diện lớp đăng kí

B.

Đăng ký cá nhân

Link đăng ký

1

Cá nhân chưa tham gia lớp hướng dẫn sử dụng thư viện, đăng ký theo đường link

Thời gian: 15/11/2022 à 17/11/2022

 

https://forms.gle/gehsEP3oum3P4sKc8

 

2

Cá nhân nhận thông báo thời gian học theo lịch đăng ký (khi đủ số lượng) từ Trung tâm Học liệu

 

 

Trân trọng.

                                                                                        PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH 

                                                                                                                      (Đã kí)

                                                                                                           

 

                                                                                                  Nguyễn Thị Tuyết Trinh

Khoa Ngoại Ngữ

411, đường 30/4, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Điện thoại:02923.872285 hoặc 02923.872290; Email: knn@ctu.edu.vn.